ARAL FOETZ & ISOLTECH &  FRIENDS

Team

ARAL FOETZ & ISOLTECH & FRIENDS

All zesummen, een Team fir d'Recherche geint den Kannerkriibs
Tous ensemble une équipe pour la recherche contre le cancer des enfants
Alle zusammen, ein Team für die Forschung gegen den Krebs bei Kinder

12 090€ récoltés

Les membres de l'équipe (37)

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gel...

Récoltés 1 209 €
Letz run for kids

Letz run for kids

Récoltés 814 €
Lëtz fight

Lëtz fight

Récoltés 624 €
Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Récoltés 614 €
Ensemble pour la Bonne Cause

Ensemble pour la Bonne Cause

Récoltés 608 €
Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Zesummen géint de Kriibs, ech zielen ...

Récoltés 592 €
💜on lâche rien💜

💜on lâche rien💜

Récoltés 416 €
L'UNION FAIT LA FORCE

L'UNION FAIT LA FORCE

Récoltés 414 €
Un don, un sourire, un espoir

Un don, un sourire, un espoir

Récoltés 412 €
Run Sandra run

Run Sandra run

Récoltés 401 €
Zesummen aktiv géint den kriibs

Zesummen aktiv géint den kriibs

Récoltés 363 €
Zesummen sin mer staark !

Zesummen sin mer staark !

Récoltés 327 €
Together we fight

Together we fight

Récoltés 316 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Récoltés 299 €
Tous ensemble pour les enfants

Tous ensemble pour les enfants

Récoltés 298 €
Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Récoltés 263 €
Ein Herz für Kinder

Ein Herz für Kinder

Récoltés 246 €
All zesummen fir eng gudd Saach

All zesummen fir eng gudd Saach

Récoltés 246 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Récoltés 243 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Récoltés 224 €
Courir ensemble pour une bonne cause

Courir ensemble pour une bonne cause

Récoltés 224 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Récoltés 224 €
Zusammen ereichen wir das Ziel

Zusammen ereichen wir das Ziel

Récoltés 223 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Récoltés 223 €
Solidariät ist wichtig

Solidariät ist wichtig

Récoltés 223 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Récoltés 223 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Récoltés 223 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Récoltés 223 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Récoltés 223 €
Vive la vie

Vive la vie

Récoltés 207 €
Charly

Charly

Récoltés 207 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Récoltés 201 €
Fit vir e gudden Zweck

Fit vir e gudden Zweck

Récoltés 201 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Récoltés 138 €
Ee Schratt an déi richteg Richtung

Ee Schratt an déi richteg Richtung

Récoltés 118 €
Zusammen laufen wir ans Ziel

Zusammen laufen wir ans Ziel

Récoltés 39 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Récoltés 39 €